Úvod

Velký spor věků

„Veľký spor vekov“ je kniha, ktorá už od chvíle svojho prvého vydania v roku 1888 vzbudzuje veľký záujem, ale aj značnú polemiku. Ukazuje na vznik odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom a pútavo vysvetľuje na biblickom pozadí 2000-ročnú históriu - pád Jeruzalema, obdobie prvých kresťanov, úpadok cirkvi, pôsobenie reformátorov, dnešnú dobu, našu budúcnosť a blížiaci sa druhý príchod Ježiša Krista. Autorka uvádza nekompromisné príklady z kresťanských dejín, ako bolo manipulované so svedomím ľudí s využitím ich neznalosti a ukazuje na to, že tieto tendencie budú čím ďalej, tým viac silnieť, až vyústia do úplného obmedzenia ľudskej slobody. Svet sa nachádza uprostred veľkého boja a naša sloboda je čoraz viac obmedzovaná pod zámienkou pokoja a mieru. Chcete poznať sily stojace za týmto úsilím? Chcete pochopiť, čo sa s naším svetom deje, či už v oblasti politického zákulisia, zhoršujúceho sa stavu prírody, alebo úplného morálneho úpadku? Kam náš svet vlastne smeruje? Chcete porozumieť tomu, prečo je taký chaos v náboženských náukách a smeroch? Chcete poznať, na akej strane vlastne stojíte? Potom práve pre vás je táto kniha.

 

OBJEDNAŤ ZDARMA

 

Velký spor věků

 

Autorka napísala o knihe Veľký spor vekov:

„Kniha Veľký spor vekov by mala byť rozširovaná medzi široké vrstvy spoločnosti. Obsahuje príbeh minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Práve v pohľade na záverečné výjavy pozemských dejín prináša silné svedectvo o pravde. Priala by som si všeobecné šírenie tejto knihy viac než ktorejkoľvek inej knihy, ktorú som napísala, pretože Veľký spor vekov je posledné posolstvo varujúce svet, ktoré je podané oveľa jasnejšie než v ktorejkoľvek inej mojej knihe.“ Letter 281, 1905

„Knihu Veľký spor vekov si cením viac než zlato či striebro a je mojím veľkým želaním, aby sa dostala medzi ľudí... Dôsledky jej rozšírenia sa nemôžu posudzovať podľa toho, ako sa nám to práve teraz vidí. Tým, že si ju prečítajú, budú mnohí vyburcovaní a získajú odvahu okamžite sa pripojiť k tým, ktorí zachovávajú Božie prikázania. Ale omnoho väčšiu skupinu budú tvoriť tí, ktorí si ju prečítali, ale nezaujmú svoje postavenie, dokiaľ neuvidia, ako sa začínajú diať udalosti, ktoré sú v nej predpovedané. Naplnenie niektorých predpovedí vzbudí vieru, že sa odohrajú i ostatné a keď bude zem osvietená slávou Pána, pri ukončení diela mnoho duší zaujme svoje miesto na strane Božích prikázaní ako dôsledok jej pôsobenia.“ CM 128.129

„Patriarchovia a proroci, Daniel a Zjavenie i Veľký spor vekov sú knihy dnes tak potrebné ako nikdy predtým. Mali by byť v obehu, pretože biblické pravdy, ktoré zdôrazňujú, otvoria mnoho slepých očí.“ SM 123; RH 2-16-1905

„Knihu Veľký spor vekov si cením viac než striebro či zlato a je mojím veľkým želaním, aby sa dostala medzi ľudí. Počas práce na rukopise Veľký spor vekov som si často uvedomovala prítomnosť Božích anjelov. Mnohokrát mi boli scény, o ktorých som písala, znovu zjavované v nočných videniach, takže boli v mojej mysli svieže a živé.“ Letter 56, 1911

 

Biblické posolstvo:

Zjavenie 14,6-7: „A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd.“

Zjavenie 14,8: „A iný, druhý anjel nasledoval a hovoril: Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy.“

Zjavenie 14,9-12: „A iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom, a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vo dne ani v noci, tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto prijme znamenie jej mena. Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu.“

VelkySporVekov.eu - Veľký spor vekov - história, prítomnosť a budúcnosť sveta